Pytanie 1
Chory z wieloletnim wywiadem w kierunku ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) został przyjęty do szpitala z powodu nasilenia duszności oraz zmiany charakteru kaszlu. W badaniu gazometrycznym krwi tętniczej stwierdzono m.in.: PaO2=45 mmHg, PaCO2=55 mmHg, SaO2=88%. Poza lekami dożylnymi zlecono również podawanie tlenu przez cewnik donosowy z przepływem 2 l/min. Po dwóch godzinach chory zaczął uskarżać się na ból głowy i pogorszenie samopoczucia. W kolejnej gazometrii stwierdzono PaO2=48 mmHg, PaCO2=60 mmHg, SaO2=90%. U tego chorego należy:
 • A. zwiększyć przepływ tlenu.
 • B. zmniejszyć przepływ tlenu.
 • C. zostawić przepływ tlenu na dotychczasowym poziomie.
 • D. wykonać posiew krwi.
 • E. zastosować maskę tlenową prostą pozwalającą uzyskać wyższe stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej.
Pytanie 2
Chory z wszczepionym stymulatorem serca wymaga rutynowej profilaktycznej antybiotykoterapii przed zabiegiem usuwania kamienia nazębnego, gdyż zabiegi w obrębie przyzębia zwiększają ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
 • A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
 • B. obydwa zdania są prawdziwe, ze związkiem logicznym.
 • C. obydwa zdania są prawdziwe, bez związku logicznego.
 • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
 • E. obydwa zdania są fałszywe.
Pytanie 3
Powikłaniem zawału ściany dolnej mięśnia sercowego powodującym wystąpienie głośnego, holosystolicznego, szeroko promieniującego szmeru nad koniuszkiem serca oraz gwałtownie postępującej niewydolności serca jest:
 • A. nawrót niedokrwienia.
 • B. stenoza zastawki mitralnej.
 • C. ostra niedomykalność zastawki mitralnej.
 • D. pęknięcie mięśnia brodawkowatego.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.
Reklama
Pytanie 4
Upośledzona tolerancja glukozy oznacza:
 • A. glikemię na czczo ≥200 mg/dl.
 • B. przygodną glikemię ≥ 200 mg/dl.
 • C. glikemię w 120. minucie po doustnym obciążeniu 75g glukozy w przedziale 140-199 mg/dl.
 • D. dwukrotnie glikemię na czczo ≥126 mg/dl.
 • E. glikemię w 120. minucie po doustnym obciążeniu 75g glukozy ≥ 200 mg/dl.
Pytanie 5
W badaniu spirometrycznym podstawowym otrzymano następujące wartości: FEV1=2,5l, FVC=4l. Na podstawie tego wyniku można rozpoznać:
 • A. astmę oskrzelową.
 • B. POCHP.
 • C. zaburzenia o typie restrykcji.
 • D. zaburzenia o typie obturacji.
 • E. chorobę śródmiąższową płuc.
Pytanie 6
Do parametrów uwzględnionych w karcie ryzyka SCORE nie należy:
 • A. obwód talii.
 • B. płeć.
 • C. wiek.
 • D. ciśnienie tętnicze skurczowe.
 • E. palenie tytoniu.
Pytanie 7
Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na kończynach w badaniu EKG jest następujące (do oznaczeń kolorów użyto następujących skrótów: B - czarna, R - czerwona, G - zielona, Y- żółta):
 • A. B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, G – prawa kończyna górna, Y – prawa kończyna dolna.
 • B. B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, Y – prawa kończyna górna, G – prawa kończyna dolna.
 • C. B – prawa kończyna dolna, R – lewa kończyna dolna, Y – prawa kończyna górna, G – lewa kończyna górna.
 • D. B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, G – lewa kończyna górna, Y – lewa kończyna dolna.
 • E. B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, Y – lewa kończyna górna, G – lewa kończyna dolna.
Pytanie 8
Następujący wynik badania serologicznego: HBs Ag (-) anty-HBc IgM (-) anty-HBc IgG (+) anty-HBs IgG (+) oznacza:
 • A. ostre WZW typu C, okres wczesny.
 • B. ostre WZW typu B, okres wczesny.
 • C. przebyte WZW typu B, odporność.
 • D. osoba zaszczepiona przeciwko WZW typu B.
 • E. ostre WZW typu C, okres późny.
Pytanie 9
Lekiem pierwszego rzutu w ostrym bakteryjnym zapaleniu pęcherza moczowego jest:
 • A. ko-trimoksazol.
 • B. penicylina.
 • C. gentamycyna.
 • D. antybiotyk makrolidowy.
 • E. doksycyklina.
Pytanie 10
Zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla 5. stadium przewlekłej choroby nerek to:
 • A. hipofosfatemia i kwasica metaboliczna.
 • B. hipofosfatemia i zasadowica metaboliczna.
 • C. hiperfosfatemia i kwasica metaboliczna.
 • D. hiperfosfatemia i zasadowica metaboliczna.
 • E. wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne.
Reklama