Wynik
Pytanie 1
Do badań przesiewowych umożliwiających wczesne wykrycie chorób przewlekłych zalecanych przez międzynarodowe i krajowe komitety ekspertów należą: 1) badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy; 2) badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego oraz nowotworów płuc; 3) badania przesiewowe w kierunku wczesnej diagnostyki cukrzycy; 4) badania przesiewowe w celu wykrywania raka piersi; 5) badania przesiewowe w celu wykrycia nowotworów przełyku i wątroby. Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,4.
 • B. 1,2,4.
 • C. 1,2,3.
 • D. 1,3,4.
 • E. 1,2,4,5.
Pytanie 2
Do czynników ryzyka raka endometrium zalicza się:
 • A. palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
 • B. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
 • C. stosowanie doustnej antykoncepcji, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
 • D. ekspozycja na talk, palenie papierosów, otyłość.
 • E. mutacje genów BRCA1 i BRCA2, cukrzycę, otyłość.
Pytanie 3
Czynnikiem ryzyka dla wystąpienia późnych dyskinez w czasie leczenia przeciwpsychotycznego nie jest:
 • A. silne powinowactwo leku do receptorów dopaminergicznych.
 • B. stosowanie neuroleptyków fenotiazynowych.
 • C. powolne odstawianie leków przeciwpsychotycznych.
 • D. stosowanie neuroleptyków butyrofenonowych.
 • E. nagłe odstawianie leków przeciwpsychotycznych.
Reklama
Pytanie 4
Bezpośrednie zagrożenie życia w następstwie urazu klatki piersiowej występuje w następujących obrażeniach: 1) stłuczenie serca; 2) stłuczenie płuca; 3) tamponada worka osierdziowego; 4) odma opłucnowa prężna; 5) perforacja przełyku. Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,2.
 • B. 3,4.
 • C. 2,5.
 • D. 1,5.
 • E. wszystkie wymienione.
Pytanie 5
Które z poniższych leków są stosowane w łagodzeniu objawu Raynauda?
 • A. β-blokery.
 • B. NLPZ.
 • C. blokery kanału wapniowego.
 • D. kolchicyna.
 • E. tramadol.
Pytanie 6
Które z podanych poniżej stwierdzeń o infekcji gonokokowej jest prawdziwe?
 • A. można jej zapobiegać poprzez szczepienie martwym patogenem.
 • B. można jej zapobiegać poprzez szczepienie żywym atenuowanym patogenem.
 • C. wytwarza odporność na reinfekcję tylko w przypadku, gdy pierwotna infekcja ma lokalizację pozagenitalną.
 • D. nie wytwarza odporności na reinfekcję.
 • E. infekcji można zapobiegać poprzez podanie specyficznej immunoglobuliny.
Pytanie 7
Lekarzowi nie wolno posługiwać się: 1) metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe 2) metodami uznanymi przez naukę za bezwartościowe 3) metodami niezweryfikowanymi naukowo 4) drogimi lekami 5) lekami poza ChPL. Prawdziwe są:
 • A. wszystkie
 • B. 1,2,3
 • C. 1,2,3,5
 • D. 4,5
 • E. 1,5
Pytanie 8
Zapalenie płuc, w którym: 1) w obrazie rtg płuc występują początkowo zmiany wieloogniskowe, następnie zmiany płatowe i ropnie, 2) występuje wysoka leukocytoza, 3) może pojawić się leukopenia będąca niepomyślnym objawem rokowniczym, 4) objawy kliniczne pojawiają się nagle z dużą gorączką i kaszlem, to prawdopodobnie zapalenie o etiologii:
 • A. Pneumocystis carinii.
 • B. Chlamydia pneumoniae.
 • C. Pseudomonas aeruginosa.
 • D. Staphylococcus aureus.
 • E. Mycoplasma pneumoniae.
Pytanie 9
W którym z niżej wymienionych przypadków nie stosuje się bisfosfonianów oraz suplementacji wapnia i witaminy D3?
 • A. osteoporoza starcza.
 • B. osteoporoza pomenopauzalna.
 • C. osteoporoza posteroidowa.
 • D. osteoporoza okołostawowa.
 • E. osteoporoza wtórna w chorobach endokrynologicznych.
Pytanie 10
Pacjent został przyjęty w ramach ostrego dyżuru do Oddziału Chirurgii z podej- rzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Badania dodatkowe (USG) pozwoliły na stwierdzenie nacieku okołowyrostkowego. U pacjenta wdrożono leczenie zacho- wawcze, a po ustąpieniu dolegliwości i spadku liczby leukocytów w krwi obwodowej został on w szóstej dobie wypisany do domu. Na drugi dzień pacjent zgłosił się ponownie na Izbę Przyjęć tego samego szpitala skarżąc na podwyższoną ciepłotę ciała, uczucie ogólnego rozbicia oraz ból o niewielkim nasileniu w prawym dole biodrowym. Wskaż właściwe wnioski i postępowanie:
 • A. u pacjenta należy wykonać USG jamy brzusznej.
 • B. u pacjenta można wykonać TK jamy brzusznej.
 • C. pacjent prawdopodobnie będzie wymagał doraźnego leczenia inwazyjnego.
 • D. możliwe będzie rozpoznanie obecności ropnia wewnątrzbrzusznego.
 • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Reklama